Το όργανο για τα δικαιώματα του ΟΗΕ καλεί την Κίνα να καταργήσει τα καταναγκαστικά οικιακά σχολεία στο Θιβέτ, επικρίνει τις πολιτικές αφομοίωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος

0
Το όργανο για τα δικαιώματα του ΟΗΕ καλεί την Κίνα να καταργήσει τα καταναγκαστικά οικιακά σχολεία στο Θιβέτ, επικρίνει τις πολιτικές αφομοίωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος

6 Μαρτίου 2023

[Geneva] Στις 6 Μαρτίου, η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (CESCR) [1] επέκρινε έντονα το καταναγκαστικό σχολικό σύστημα της κινεζικής κυβέρνησης στο Θιβέτ και ζήτησε την άμεση κατάργησή του [2].

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στη σημερινή έκθεση της Επιτροπής, αφού εξέτασε το ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κινεζικής κυβέρνησης στις 15-16 Φεβρουαρίου 2023 [2]. Συνασπισμός υπέρ του Θιβέτ [3] παρουσίασε στοιχεία στην επιτροπή, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένα στοιχεία ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο θιβετιανά παιδιά έχουν χωριστεί από τις οικογένειες και τις κοινότητές τους και έχουν αναγκαστεί σε αποικιακά οικοτροφεία [4]και τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει αυτό στον πολιτισμό, τη θρησκεία και τη γλώσσα της νέας γενιάς του Θιβέτ.

Η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχία για «τη μεγάλης κλίμακας εκστρατεία για την εξάλειψη του θιβετιανού πολιτισμού και γλώσσας, καθώς και για τη γενική υπονόμευση της γλωσσικής ταυτότητας των εθνοτικών μειονοτήτων από την πολιτική αφομοίωσης… συμπεριλαμβανομένου του εξαναγκαστικού οικιστικού (οικοτροφείου) σχολικού συστήματος που επιβλήθηκε στα θιβετιανά παιδιά». .

Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης τον κώδωνα του κινδύνου για το κλείσιμο σχολείων που παρέχουν διδασκαλία στη θιβετιανή γλώσσα, καθώς και αναφέρει ότι Θιβετιανοί «εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στην πραγματοποίηση του δικαιώματός τους να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρήσης και διδασκαλίας μειονοτικών γλωσσών, ιστορίας και πολιτισμού». Με τον τρόπο αυτό, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ επανέλαβαν τις έντονες ανησυχίες διαφόρων άλλων Επιτροπών του ΟΗΕ και φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων [5].

Η Επιτροπή έκανε ορισμένες συστάσεις σχετικά με το δικαίωμα των Θιβετιανών στην εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων ότι η Κίνα πρέπει:

  • Άμεση κατάργηση του εξαναγκαστικού οικιακού σχολικού συστήματος που επιβάλλεται στα θιβετιανά παιδιά, καθώς και η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών θιβετιανών σχολείων.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα Mandarin δεν είναι η μόνη γλώσσα που επιτρέπεται ως γλώσσα διδασκαλίας.[in Tibetan schools.

The Committee also stressed that the Chinese authorities should:

  • Take all necessary measures to ensure the full  and  unrestricted  enjoyment by peoples and minorities of their right to fully enjoy their own cultural identity and take part in cultural life, and to ensure the use and practice of their language and culture.

The Committee also made a series of other strong Tibet-specific recommendations, including in relation to the forced relocation of Tibetan nomads and the destruction of Tibetan religious and cultural sites.

Responding to the UN Committee’s conclusions regarding China’s compliance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Tibet Advocacy Coalition said that the Chinese government must urgently halt its ruthless crackdown against the Tibetan people, end its forced assimilation policies, and meaningfully address its human rights obligations.

Gloria Montgomery, Coordinator of Tibet Advocacy Coalition, said: 

“This top UN body has now joined the chorus of voices calling for an urgent overhaul of China’s assimilation policies and for the immediate abolition of the residential schools system in Tibet. The Committee’s findings read like a checklist of human rights violations and shows the extent to which the Chinese authorities continue to blatantly trample on the fundamental human rights of the Tibetan people, including those as young as 4-5 years old.”

Lhadon Tethong, Director of Tibet Action Institute, said: 

“The language of the committee’s findings on China’s residential schools in Tibet leaves no room for interpretation: They are coercive, assimilationist, and systemically violate Tibetans’ fundamental rights. They must be shut down now.”

Topjor Tsultrim, Communications Coordinator of Students for a Free Tibet, said:

“The UN Committee’s unequivocal condemnation of China’s policies in Tibet clearly demonstrates the epistemological strength of  evidence of civil society reports and the weakness of China’s paltry attempts at adorning their horrendous human rights record with false plaudits. Though China may have brought over 40 suited diplomats to champion Beijing’s deceit-riddled propaganda, the Committee has laid bare the deplorable human rights reality on the ground.”

CONTACTS:
Gloria Montgomery, Tibet Advocacy Coalition: +44 7541 362001

Lhadon Tethong, Tibet Action Institute: +1 917-418-4181

Topjor Tsultrim, Students for a Free Tibet: +1 610-745-1022

Mandie McKeown, International Tibet Network: +44 7748 158618

Notes for Editors:

[1] Η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (CESCR) είναι το σώμα 18 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα από τα συμβαλλόμενα κράτη. Το Σύμφωνο κατοχυρώνει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα όπως τα δικαιώματα σε επαρκή τροφή, επαρκή στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, νερό και αποχέτευση και εργασία. Η Επιτροπή επιδιώκει να αναπτύξει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τα Κράτη Μέρη, να καθορίσει εάν εφαρμόζονται οι κανόνες του Συμφώνου και να αξιολογήσει πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή και η επιβολή του Συμφώνου ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως αυτά τα δικαιώματα.

[2] Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Τελικές Παρατηρήσεις, 6 Μαρτίου 2023: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FCHN%2FCO%2F3&Lang=en

[3] Το Tibet Advocacy Coalition είναι ένα έργο που ιδρύθηκε το 2013 από το Διεθνές Δίκτυο του Θιβέτ, το Κέντρο Δικαιοσύνης του Θιβέτ και τους Φοιτητές για ένα Ελεύθερο Θιβέτ για την ανάπτυξη συντονισμένων στρατηγικών, εργαλείων παρακολούθησης και εκθέσεων για την ανάδειξη της κατάστασης στο Θιβέτ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Τα βασικά μέλη του Συνασπισμού είναι το Κέντρο Δικαιοσύνης του Θιβέτ, η Γραμματεία του Διεθνούς Δικτύου Θιβέτ, οι Φοιτητές για ένα Ελεύθερο Θιβέτ, η Ένωση Θιβετιανών Νέων Ευρώπης, το Ινστιτούτο Δράσης του Θιβέτ και η Πρωτοβουλία του Θιβέτ Deutschland.

[4] Ινστιτούτο Δράσης του Θιβέτ, «Χωρισμένοι από τις οικογένειές τους, κρυμμένοι από τον κόσμο: Το τεράστιο σύστημα αποικιακών οικοτροφείων της Κίνας στο εσωτερικό του Θιβέτ», 2021, σελ. 24, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://s7712.pcdn.co/wp-content/uploads/2022/01/2021_ColonialBoardingSchoolReport_Digital.pdf

[5] Ανακοίνωση για τις Ειδικές Διαδικασίες, 11 Νοεμβρίου 2023: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27444; Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, Σεπτέμβριος 2018, https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cerdcchnco14-17-concluding-observations-combined-fourteenth

Schreibe einen Kommentar